Algemene Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ORDIGINAL B.V. TE ALMERE

Gedeponeerd onder dossiernr. 34230782 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en op alle door ons met onze afnemers en opdrachtgevers (hierna te noemen ‘afnemer(s)’ gesloten overeenkomsten, ongeacht of deze betreffen de levering van zaken of het verrichten van diensten, tenzij een afwijkende regeling schriftelijk door ons is overeengekomen.

1. OFFERTES
Alle offertes zijn, tenzij schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, vrijblijvend. Toezending van offertes, in welke vorm ook, verplicht ons niet tot levering. Ingeval een afnemer (aankoop)voorwaarden bezit, die afwijken van de onderhavige Algemene Voorwaarden, zal de afnemer door het enkele feit van het plaatsen van een order bij ons, geacht worden afstand te hebben gedaan van een beroep op die afwijkende voorwaarden.

2. BESTELLINGEN
Bestellingen binden ons niet dan ingeval zij door ons kantoor te Amsterdam schriftelijk zijn bevestigd. Vroegere leveringen verplichten ons niet tot het aanvaarden van nieuwe bestellingen.

3. LEVERING
De levering geschiedt bij zendingen binnen Nederland boven € 250,00 factuurwaarde exclusief B.T.W. af magazijn, zij het dat de kosten van vervoer voor rekening van ons zijn. Voor retourzending van gerepareerde zaken/apparaten en voor levering van apparaten/accessoires met een factuurwaarde van minder dan € 250,00 exclusief B.T.W. worden verzend- en administratiekosten ad. € 15,- berekend. Voor levering van onderdelen geldt dat indien men geen automatische incasso heeft afgegeven er € 15.- verzend- en administratiekosten wordt berekend. De wijze van verzending en het middel van vervoer zijn te onzer keuze. Extra kosten, verbonden aan een bepaalde wijze van verzenden op aanwijzing van de afnemer, kunnen wij de afnemer in rekening brengen. Ongeacht of de levering al dan niet franco geschiedt, reizen de zaken steeds voor risico van de afnemer. Wij hebben te allen tijde het recht de order in gedeelten uit te voeren. Schade gedurende transport ontstaan, alsmede vermissing of diefstal, worden door ons niet vergoed. Indien de verzending wordt uitgesteld op verzoek, door overmacht of verzuim van de afnemer gaat het risico op de afnemer over zodra wij hem hebben bericht dat de zaken voor verzending gereed staan. Alle door ons opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend en nooit verbindend. De opgegeven leveringstermijn draagt geen fataal karakter. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 14 dagen anders dan door overmacht is de afnemer gerechtigd ons schriftelijk een redelijke termijn te stellen om alsnog te leveren. Indien niet binnen die termijn wordt geleverd, is de afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren zonder enige aanspraak op schadevergoeding. De afnemer is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Blijft de afnemer hiermede in gebreke, dan hebben wij het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht om volledige vergoeding van de geleden schade te vorderen. De geleden schade wordt gesteld op tenminste 50 % van de verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte. Desgewenst kunnen wij er voor kiezen in dat geval de zaken voor risico en rekening van de afnemer op te slaan.

4. VERWIJDERINGSBIJDRAGE
Wij zullen als aparte post op de factuur een zgn. verwijderingsbijdrage in rekening brengen met betrekking tot die producten die vallen onder het Besluit verwijdering wit- en bruingoed van 21 april 1998. De afnemer is verplicht deze verwijderingsbijdrage op dezelfde wijze aan zijn afnemer in rekening te brengen en te bewerkstelligen dat voormelde verplichting eveneens aan opvolgende afnemers wordt opgelegd.

5. BETALING
Al onze prijzen zijn gebaseerd op betaling van de koopprijs binnen 30 dagen na de factuurdatum, binnen welke termijn onze facturen dienen te zijn voldaan. Afnemer kan geen beroep doen op een eventueel recht van verrekening. Onder ‘betaling binnen 30 dagen’ respectievelijk ‘betaling binnen 8 dagen’ wordt verstaan: betaling in contanten, hetzij creditering van onze bank, binnen 30, respectievelijk 8 dagen na de factuurdatum. Wij houden ons het recht voor: a. vooruitbetaling van de te leveren zaken te verlangen; en b. een verhoging van kostprijsfactoren aan de afnemer in rekening te brengen voor bestellingen, die op het moment van die verhoging nog niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Wij zullen, onverminderd ons verder toekomende rechten en zonder ingebrekestelling, het recht hebben rente in rekening te brengen over de achterstallige bedragen tegen de wettelijke rente, geldend op het moment van ontstaan van de vordering, te rekenen vanaf de dag dat afnemer in verzuim is. Alle op de invordering vallende kosten, waaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van de afnemer.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Wij blijven eigenaar van de door ons aan de afnemer geleverde zaken, zolang de afnemer niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen terzake heeft voldaan. Elke betaling geschiedt in mindering op eventueel verschuldigde (incasso-)kosten en rente en voorts tot voldoening van de oudste onbetaald gebleven factuur. De afnemer is desverlangd verplicht nauwkeurig op te geven en aan ons te cederen de vordering(en), welke hij heeft terzake van aan derden doorverkochte doch aan ons niet betaalde zaken. Wij zijn gemachtigd de cessie aan deze derden te berekenen en voorts om de van laatstgenoemden ontvangen gelden te verrekenen met onze vordering, zulks onder gehoudenheid het bedrag onzer vordering te boven gaande gelden te restitueren onder aftrek van alle toekomende kosten. Ingeval de afnemer aan één of meer zijner cliënten van ons betrokken – doch aan ons nog niet betaalde – zaken op afbetaling verkoopt of in huurkoop levert, is hij verplicht zodanige overeenkomst met medewerking van een te goeder naam en faam bekend staande financieringsinstelling, ten genoege van ons aan te wijzen, te laten financieren en te zorgen, dat het door die instelling ter beschikking te stellen bedrag rechtstreeks aan ons wordt uitgekeerd; wij zullen de afnemer onverwijld voor dat bedrag crediteren. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen geven dit te wensen, door afnemer aan ons worden verpand op de wijze zoals aangegeven in artikel 3 : 239 BW, tot meerdere zekerheid van onze vorderingen op afnemer. De afnemer is verplicht, zolang de door ons geleverde zaken niet volledig betaald zijn, deze op doelmatige wijze te bewaren en te beschermen tegen beschadiging of verloren gaan, alsmede te zorgen voor behoorlijke en voldoende verzekering. De afnemer is eveneens verplicht, ingeval zijn faillissement wordt aangevraagd, door hem surséance van betaling wordt aangevraagd, dan wel ingeval van beslaglegging, ons hiervan onverwijld kennis te geven.

7. OVERTREDING
Indien de afnemer zich niet of niet volledig houdt aan de bepalingen van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, surséance van betaling vraagt, failliet wordt verklaard, een akkoord aanbiedt aan zijn crediteur of op zijn roerende en/of onroerende zaken beslag wordt gelegd, hebben wij de bevoegdheid de overeenkomst voor het onvervuld gebleven gedeelte daarvan door een daartoe strekkende verklaring te ontbinden en zijn wij bevoegd onze onbetaald gebleven goederen te allen tijde, zonder voorafgaand bericht en op kosten en risico van de afnemer, terug te nemen. In geval van een dergelijke ontbinding hebben wij recht op vergoeding van de dien ten gevolge door ons geleden schade die ten minste 50 % zal bedragen van de verkoopprijs van de betreffende order.

8. RETOURZENDINGEN
Wij accepteren retourzendingen alleen na onze schriftelijke akkoordbevinding. De kosten en het risico, verbonden aan het verzenden van zaken aan ons en van het opnieuw verzenden aan de afnemer, zijn voor rekening van de afnemer. De door ons onder garantie gerepareerde apparaten, worden franco aan de afnemers teruggezonden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

9a RECLAMES BETREFFENDE ZENDINGEN
De afnemer is verplicht terstond na ontvangst van een zending zich ervan te vergewissen of het gezondene conform bestelling en factuur is, waarbij echter is te verstaan, dat afwijking ten aanzien van de technische uitvoering en het model aan de fabrikant en aan ons is toegestaan, zulks zonder voorafgaande kennisgeving aan de afnemer, voor zover de waarde van het geleverde niet ten ongunste wordt beïnvloed. Onvolledige of onjuiste leveringen dienen onverwijld en uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons te worden medegedeeld. Hetzelfde geldt ten aanzien van gebreken aan één of meer artikelen die de afnemer direct bij of na de aflevering heeft ontdekt, dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Voor andere gebreken geldt het bepaalde in artikel 8b. Koper zal ons in de gelegenheid stellen door herstel of anderszins alsnog aan onze leveringsverplichting te voldoen. De artikelen 3 en 9 van deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing. Indiening van een reclame ontheft de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.

9b GARANTIE
Wij garanderen het goed functioneren van de door ons geleverde artikelen overeenkomstig met de garantievoorwaarden gesteld door onze leveranciers en producenten. . Onze garantie voor geleverde zaken strekt zich niet verder uit, dan dat wij verplicht zijn tot gratis repareren van eventuele fabricage- en/of constructiegebreken van die zaken, welke franco aan het door ons op te geven adres zijn teruggezonden en waarvan wij na ontvangst de juistheid van de klacht hebben onderzocht en erkend.

9c AANSPRAKELIJKHEID
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 8b is onze aansprakelijkheid jegens de afnemer op grond van de Wet of op grond van de met hem gesloten overeenkomst dan wel op enige andere grond in verband met de aanbieding, verkoop en/of levering van artikelen en diensten, beperkt tot de directe schade van afnemer met een maximum van de aan afnemer gefactureerde waarde per gebeurtenis. Geen aansprakelijkheid bestaat voor bedrijfsschade, gederfde winst of (andere) gevolgschade. Mochten wij in verband met de (niet-) nakoming van onze verplichtingen jegens de afnemer door een derde tot schadevergoeding worden aangesproken, dan zal de afnemer ons vrijwaren voor zover de aansprakelijkheid van ons jegens deze derde verder zou gaan dan onze aansprakelijkheid jegens de afnemer indien de schade niet door de derde doch door de afnemer zou zijn geleden.

10. OVERMACHT
Ingeval wij door overmacht worden verhinderd te leveren zullen wij bevoegd zijn, hetzij zoveel later te leveren als door de duur van de overmacht noodzakelijk wordt gemaakt, hetzij de overeenkomst te annuleren of gedeeltelijk uit te voeren, zulks te onzer beoordeling, zonder dat wij tot het geven van schadeloosstelling gehouden zijn. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, mobilisatie, oproer, sabotage, overstroming, brand, epidemie, staking, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of productiemiddelen of grondstoffen of halffabricaten of gefabriceerde artikelen, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers, in- en/of uitvoerbelemmeringen, voorschriften of aanwijzingen of bezwaren van de overheid, in het algemeen verder al zodanige omstandigheden waardoor naleving van het overeengekomene in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd. Door overmacht verliest een eventueel boetebeding haar kracht.

11. TYPERING VAN DE APPARATUUR
Verwijdering, beschadiging, wijziging van fabrieks- of handelsmerken dan wel van type- of identificatienummers of -tekens op de door ons geleverde zaken aangebracht, mogen onder geen omstandigheid plaats hebben.

12. VALUTA-BEDING
Wij behouden ons voor bij verandering in de valutaverhouding tussen Nederland en het land van één of meer onzer leveranciers de overeenkomst te annuleren.

13. REPARATIES
Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van in reparatie gegeven goederen, tenzij ons opzet of grove schuld verweten kan worden.
Indien met de afnemer is afgesproken dat de gerepareerde goederen door hem zouden worden afgehaald en hij, na herhaalde schriftelijke mededeling dat de goederen gereed staan, deze verplichting schendt, zijn wij gerechtigd de goederen te verkopen en uit de verkoopopbrengst de vordering terzake van de reparatie te voldoen.

14. ALGEMENE BEPALINGEN
Alle door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s etc. blijven te allen tijde ons eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht en mogen zonder enige schriftelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk, door de afnemer gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden ter hand gesteld of ter inzage gegeven worden. Zij dienen op ons verzoek onverwijld te worden teruggezonden.
Tevens beroepen wij ons voor het leveren van digitale producten, IT-services en diensten op de richtlijnen van de branchevoorwaarden van FENIT. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij ORdigiNAL.
Alle geschillen van welke aard ook, die tussen ons en onze afnemers mochten rijzen, het treffen van voorlopige of bezwarende maatregelen daaronder begrepen zullen worden berecht door de bevoegde Rechter te Amsterdam onverminderd ons recht te kiezen voor de door de Wetgever aangewezen Rechter. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.